Privacyverklaring Monsterbox

MONSTERBOX IS EEN HANDELSNAAM VAN LIME FACTORY B.V.

Gevestigd aan de Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50922246

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2022

Monsterbox (hierna: “ons”, “wij” of “onze”) beheert de websites https://monsterbox-shop.nlhttps://monsterbox-shop.be en https://monsterbox-shop.de. Via onze websites kunnen bezoekers Producten afnemen die daarop worden aangeboden, de zogenaamde “Monsterbox”.

De onderhavige privacyverklaring bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw Persoonsgegevens wanneer je Producten bij ons afneemt en de keuzes die je hebt met betrekking tot de verwerking van die gegevens door Monsterbox.

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, alsmede om onze Producten te leveren en te verbeteren. Wanneer je Producten van ons afneemt, ga je akkoord met de verwerking van jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

1. DEFINITIES

In deze Privacyverklaring worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Producten: De door Monsterbox op een van haar websites aangeboden Monsterbox, met een groot aantal ‘nieuwe’, wisselende producten.
 • Gebruiksgegevens: Automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze websites, bijvoorbeeld: de duur van het bezoek aan een pagina op onze website.
 • Verwerkings-verantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van deze Privacyverklaring zijn wij een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers: De natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in opdracht van Monsterbox. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Gegevensverwerkers om jouw gegevens te verwerken.
 • Betrokkene: De Betrokkene is elke levende persoon die Producten van ons afneemt en die het onderwerp is van de door ons verwerkte Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
 • Overeenkomst: De koopovereenkomst die jij met ons sluit met betrekking tot de aanschaf van een Product.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om uitvoering te kunnen geven aan Overeenkomsten, alsmede om onze Producten aan jou te kunnen leveren en om onze Producten te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wanneer je een Product bij ons afneemt, vragen we jou om aan ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om uitvoering aan de Overeenkomst te kunnen geven, om contact met je op te kunnen nemen of om jou te identificeren. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

Adres, postcode en woonplaats

Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens verzamelen die jouw browser verstuurt wanneer je onze websites bezoekt. Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van jouw apparaat, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die je hebt bezocht op onze website, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina’s, het unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens. Wanneer je onze websites bezoekt met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens daarnaast informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van jouw mobiele apparaat, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat, de mobiele internetbrowser die je gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wij gebruiken de Gebruiksgegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze websites en Producten te verbeteren
 • om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kunnen wij de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een e-mail met aanbiedingen die aansluiten bij de producten of diensten die je eerder al eens bij ons hebt afgenomen. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jouw voor- en achternaam. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

3. JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis voor de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een Overeenkomst met je hebben gesloten
 • Jij ons daartoe toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten
 • In naleving van de wet

4. OPSLAG EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt en dat jouw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land buiten de Europese Unie.

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken jouw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we jouw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke verplichtingen of beleid toe te passen.

Wij bewaren jouw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden zoveel als redelijkerwijs geanonimiseerd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens niet anoniem op te slaan.

Alle Persoonsgegevens worden door ons verwijderd op het moment dat deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij de Persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichtingen gehouden zijn (een gedeelte van) jouw Persoonsgegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens worden door ons handmatig verwijderd.

5. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Zakelijke transactie

Als Lime Factory BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen je op de hoogte brengen vóór jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een andere Privacyverklaring.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Lime Factory BV te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de levering van Producten
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Producten of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

6. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

De veiligheid van jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.

7. UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij streven er naar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van jou verwerken en als je wenst dat bepaalde Persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen kun je daartoe contact met ons opnemen.

Je hebt in ieder geval de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in jouw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
 • Het recht op correctie. Je hebt het recht jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van jou verwerken in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken waar wij jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Denk eraan dat wij je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke verzoeken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten delen wij uw Persoonsgegevens met externe bedrijven en personen om onze Producten te vereenvoudigen, om een Product te leveren, om werkzaamheden uit te voeren in het kader van onze Producten, het verwerken van uw Persoonsgegevens of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Producten worden gebruikt.

Met al deze externe partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze Gegevensverwerkers hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden:

Wij verkopen jouw Persoonsgegevens niet aan andere partijen.

9. SOCIAL MEDIA EN LINKS NAAR ANDERE SITES

Social media

Op onze websites tonen wij mogelijk berichten inclusief reacties van onze social media kanalen. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden van het betreffende platform van toepassing. Wij tonen uitsluitend de berichten en informatie zoals deze door jou zelf zijn ingevuld en verzonden via social media. Daaronder bevinden zich mogelijk ook door jou zelf opgegeven Persoonsgegevens.

Daarnaast zijn op onze website social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product, advertentie of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw Persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw Persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Links naar andere websites

Op onze website tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

10. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen onze Privacyverklaring op ieder gewenst moment bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring te publiceren op onze website.

11. CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of jouw rechten wenst uit te oefenen kun je contact opnemen met ons via e-mail: info@limefactory.nl of telefonisch: 020 – 320 90 02 of per schrijvende post: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, Nederland.